HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM “CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN”

I. Mục đích – yêu cầu: 

  • Nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, vai trò và trách nhiệm về bảo vệ môi trường cho cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường. Thông qua đó góp phần hạn chế các hành vi gây ô nhiễm môi trường, xây dựng môi trường trong sạch của địa phương.
  • Tạo điều kiện cho học sinh tích cực, chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học, nhà trường phù hợp với khả năng của mình. Học sinh hiểu và có những việc làm tích cực góp phần xây dựng và bảo vệ môi trường ở mọi lúc, mọi nơi.
  • Tăng cường hiệu lực quản lý về bảo vệ môi trường theo nội quy của nhà trường, tạo ra những chuyển biến tích cực trong việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường cũng như hiểu được quyền lợi và vai trò trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể về bảo vệ môi trường hiện nay.

II. Thời gian và địa điểm:

– Thời gian:  dự kiến khối THCS ngày 11/4/2023, Khối Tiểu học ngày 13/04/2023

– Địa điểm: Biển Cửa Lò và Trung tâm hỗ trợ phát triển thanh niên Thị xã Cửa Lò

III. Chương trình hoạt động dự kiến:

  • KHỐI THCS
  • KHỐI TIỂU HỌC:

Bài viết liên quan