TỔ NGOẠI NGỮ – TIN HỌC

     1.Tổ chuyên môn bao gồm giáo viên giảng dạy Tiếng Anh, Tin học

     2. Nhiệm vụ:

     a) Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình và các hoạt động giáo dục khác của nhà trường;

     b) Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo quy định hiện hành;

     c) Giới thiệu tổ trưởng, tổ phó;

     d) Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên.

     3.Tổ chuyên môn sinh hoạt hai tuần một lần và có thể họp đột xuất theo yêu cầu công việc hay khi Hiệu trưởng yêu cầu.

TT

Họ và tên Ngày sinh Giới tính Chuyên ngành Chức danh

Chức vụ

1

ThS.Đặng Thị Nguyên 30/10/1986 Nữ SP T.Anh

Giảng viên

Phụ trách Tổ CM

2

ThS.Thái Thị Mai Liên 25/08/1977 Nữ SP T.Anh

Giảng viên chính

3

ThS. Trần Thị Thanh Hoa 01/03/1979 Nữ SP T.Anh

Giảng viên

4

ThS. Phạm Thị Hợp 14/11/1976 Nữ SP T.Anh

Giảng viên

5

ThS. Hồ Thị Phương Mai 22/05/1978 Nữ SP T.Anh

Giảng viên

6

ThS.Lê Thị Na 24/02/1986 Nữ SP Tin học

Giảng viên

7

ThS. Lê Thị Quỳnh Thương 28/09/1983 Nữ SP Tin học

Giảng viên