TỔ VĂN PHÒNG

      1.Tổ chuyên môn bao gồm viên chức thực hiện công tác văn thư, kế toán, thủ quỹ, y tế trường học, bảo vệ và các công tác khác

     2. Nhiệm vụ:

     a) Căn cứ kế hoạch giáo dục của nhà trường, xây dựng, giải trình và quyết định kế hoạch hoạt động của tổ văn phòng theo tuần, tháng, học kỳ, năm học.
     b) Giúp hiệu trưởng thực hiện công tác văn thư, nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản, thống kê và bảo vệ trong nhà trường theo quy định.
     c) Tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch của tổ văn phòng và của nhà trường.
     d) Tham gia đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động.
     đ) Quản lý, lưu trữ hồ sơ của trường.
     e) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi hiệu trưởng phân công.

    3. Tổ văn phòng sinh hoạt định kì hai tuần một lần và các sinh hoạt khác khi có nhu cầu công việc.

TT

Họ và tên Ngày sinh Giới tính Chuyên ngành Chức danh

Chức vụ

1

CN.Trần Thị Huyền 18/10/1986

Nữ

SP Tin học

Chuyên viên

2

ThS.Lê Thị Cẩm Nhung 12/02/1990

Nữ

SP Sinh

Giảng viên

Kiêm nhiệm