TỔ TIỂU HỌC

      1.Tổ chuyên môn bao gồm giáo viên văn hóa giảng dạy bậc Tiểu học.

     2. Nhiệm vụ:

a) Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục;

b) Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả giảng dạy, giáo dục và quản lý sử dụng sách, thiết bị của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường;

c) Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học và giới thiệu tổ trưởng, tổ phó.

      3. Tổ chuyên môn sinh hoạt định kì hai tuần một lần và các sinh hoạt khác khi có nhu cầu công việc.

TT

Họ và tên Ngày sinh Giới tính Chuyên ngành Chức danh

Chức vụ

1

ThS.Lê Thị Ánh Nga 12/07/1984

Nữ

SP GDTH

Giảng viên chính

Phụ trách Tổ CM

2

ThS.Phạm Thị Thanh Huệ 10/02/1979 Nữ SP Ngữ văn

Giảng viên chính

3

Nguyễn Thị Thiên Chung 10/09/1975 Nữ SP GDTH

Giáo viên

4

Hồ Thị Ngọc Anh 25/02/1999 Nữ SP GDTH

Giáo viên

5

Cù Thị Thắm 20/04/1999 Nữ SP GDTH

Giáo viên

6

Lý Thị Hoài Vân 24/11/1997 Nữ SP GDTH

Giáo viên