TỔ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG VÀ NĂNG KHIẾU

      1.Tổ chuyên môn bao gồm giáo viên giảng dạy các môn năng khiếu: Hát, Múa, Thể dục, Mỹ thuật

     2. Nhiệm vụ:

a) Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục;

b) Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả giảng dạy, giáo dục và quản lý sử dụng sách, thiết bị của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường;

c) Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định và giới thiệu tổ trưởng, tổ phó.

      3. Tổ chuyên môn sinh hoạt định kì hai tuần một lần và các sinh hoạt khác khi có nhu cầu công việc.

TT

Họ và tên Ngày sinh Giới tính Chuyên ngành Chức danh

Chức vụ

1

ThS.Nguyễn Ngọc Thương Thương 25/02/1983

Nữ

SP Âm nhạc

Giảng viên

Trưởng Bộ môn

2

ThS.Nguyễn Phi Hùng 10/08/1988

Nam

SP TDTT

Giảng viên

3

ThS.Nguyễn Văn Khanh 05/09/1984

Nam

GDTC

Giảng viên

4

ThS.Nguyễn Văn Phúc 29/08/1979

Nam

Hội họa

Giảng viên

5

ThS.Thị Quỳnh Trang 25/09/1991

Nữ

SP Âm nhạc

Giảng viên